En man som står på en strand och har en europaflagga runt axlarna

Ett konkurrenskraftigt Europa

Behovet av att Europa ska bli mer konkurrenskraftigt blir alltmer brådskande. Det är viktigt att EU lyckas med denna uppgift eftersom vår ekonomiska tillväxt, handel och sysselsättning är beroende av detta. Sverige måste ta en ledande roll för att se till att EU gör rätt prioriteringar, med fokus på att stärka den inre marknaden och skapa en mer konkurrenskraftig union.

I Sverige har vi länge varit en förespråkare för ett öppet, rättvist och integrerat EU som tillåter fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital över medlemsländernas gränser. Vårt land har starkt stöttat initiativ som ger företag större rättssäkerhet när de gör affärer över gränserna. Dessutom har Sverige varit en förespråkare för en djupare integration på områden som energipolitik, där landet driver på för ytterligare reformer för att skapa en gemensam europeisk energimarknad i syfte att sänka konsumentpriserna och öka konkurrenskraften i branschen.

Horisont 2020 (forskningsprogram)

Sverige är också starkt engagerat i att främja forskning och innovation inom EU för att driva ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen, stimulera forskningsinvesteringar och stärka Europas globala konkurrenskraft. Vårt land var en av de främsta finansiärerna av Horisont 2020 – det största forskningsprogrammet någonsin inom EU – som sedan 2014 har tillhandahållit finansiering till ett värde av 80 miljarder euro. Genom initiativ som detta kan Sverige spela en avgörande roll i utvecklingen av ny teknik och nya produkter som kan bidra till att öka produktiviteten och samtidigt förbättra levnadsstandarden i hela Europa.

Erasmus+ 2021-2027

Dessutom fortsätter vårt land att driva på för ökad rörlighet inom Europa genom program som Erasmus+ som gör det möjligt för studenter att studera utomlands samtidigt som företagare får tillgång till kvalificerade yrkesmän från hela Europa som de annars inte skulle kunna rekrytera lätt på grund av invandringsrestriktioner. Detta bidrar till att stärka relationerna mellan olika länder men uppmuntrar också till större samarbete mellan europeiska medborgare genom att de kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter som de fått genom utbildning utomlands.

Hur vi kan skapa ett konkurrenskraftigt Europa

Ett konkurrenskraftigt Europa är ett av de bästa sätten att hantera utmaningarna i en snabbt föränderlig världsordning. Större konkurrens inom EU kommer att göra det möjligt för företag och medborgare att dra nytta av bättre investeringsmöjligheter, lägre priser, ökad innovation och bättre tillgång till ny teknik. Ett konkurrenskraftigt EU innebär dessutom att vi kan förbättra våra handelsförbindelser med andra globala partner som Kina, Indien och Brasilien. Detta kommer att göra det möjligt för oss att få mer värde från internationella marknader samtidigt som vi ser till att våra egna inhemska industrier fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation och produktivitet.

Sverige måste spela en aktiv roll för att driva frågor kring ökad konkurrenskraft i Europa genom att ta över ordförandeskapet i EU 2023. Under denna period bör Sverige fokusera på att främja en ökad ekonomisk integration mellan medlemsländerna, bland annat genom att förespråka initiativ som ökad harmonisering av regelverk över gränserna samt reformer som syftar till att förbättra gränsöverskridande investeringar mellan länder. Vidare bör Sverige även sträva efter att stärka lagstiftningen om immateriella rättigheter och främja marknadsbaserade lösningar för att säkerställa rättvis konkurrens på både inhemska och internationella marknader inom EU.

Sammanfattningsvis står det klart att Sveriges ekonomiska framgång är starkt beroende av ett starkt EU som fokuserar på att bygga upp konkurrenskraftiga marknader på hemmaplan samtidigt som samarbetet mellan länder både inom och utanför dess gränser ökar. Med sina åtaganden för innovation, fri rörlighet och digitalisering fortsätter svenska representanter att se till att deras nation förblir en drivande kraft bakom positiva förändringar inom Europa vilket ger dem styrka på både nationell och internationell nivå.