Så löser ett företag bäst tvister

Om ett företag och en annan part i ett avtal är oense om något uppstår en tvist. En tvist kan handla om allt från skadestånd till uteblivna betalningar. Det finns flera olika vägar att gå för att lösa en tvist. En bra väg att ta är att anlita en advokatbyrå som kan bistå dig med juridisk hjälp och som kan medla mellan dig och den andra parten.

Som företagare kan du i princip räkna med att någon gång hamna i en tvist. Det är mer regel än undantag att företagare hamnar i tvist med en kund, leverantör eller delägare. En tvist uppstår när två eller flera parter har delade meningar kring en överenskommelse. För att kunna lösa en tvist effektivt är det en fördel att anlita juridisk hjälp. Ett tips är att hitta och anlita en advokatbyrå som är specialiserad på affärstvister. När en affärsjuridisktvist har uppstått kan en advokatbyrå göra en juridisk tolkning av problemet med lagen som grund. En advokat tittar även på vilka avtal som finns, vilka ageranden som skett från de inblandade parterna och vad motparten har för påståenden. Sedan gör advokaten en bedömning av situationen.

Lösa en tvist

Det är många företag som väljer att försöka lösa en tvist genom medling. När medling mellan två parter som inte är överens ska ske är det bra att ta hjälp av en jurist eller advokat som är oberoende och objektiv. I vissa fall går det inte lösa tvisten med medling och då blir det ett tvistemål. Ett tvistemål uppstår när en stämningsansökan lämnas in till domstolen. Om ansökan godkänns skickas den till motparten. Därefter ska båda parterna inkomma med sin syn på tvisten och även skicka in eventuella bevis. Det sker alltid en huvudförhandling som leder till ett domslut. Detta är en process som inte sällan tar lång tid och är energikrävande. Vid ett tvistemål är det ännu viktigare att ta hjälp av en bra advokat som har rätt kompetens.

Fördelar med att anlita en advokatbyrå:

  • Tvisten kan lösas snabbare.
  • En oberoende person med rätt kunskap kan medla.
  • Vid tvistemål kan en advokat företräda företaget.

Förebygg tvister

Tvister är alltid energi- och tidskrävande. Därför är det en bra idé att arbeta förebyggande. Genom att ha tydliga och informativa avtal med anställda, leverantörer och kunder kan många av dem undvikas. Det är en fördel att anlita en advokatbyrå i förebyggande syfte som kan granska exempelvis affärsavtal och anställningsavtal. Om du startar ett företag tillsammans med andra är det också viktigt att skriva tydliga avtal om vad som gäller. Då minskar också risken för inbördes konflikter.

Vanliga anledningar till att tvister uppstår

Det finns många tvister som kan uppstå. Det kan handla om aktier i bolaget, samarbetspartners, reklamationer och värdeöverföringar. Många företag hamnar även i tvist med konsumenter av olika anledningar. Att du inte får betalt av en kund eller att en leverans till företaget uteblir kan också göra att tvister uppstår. Vattentäta avtal är i särklass det bästa du som företagare kan göra för att inte hamna i en tvist med en motpart.